PROJEKTY

 

 

- projekty budowlane sieci telekomunikacyjnych (miedziane, światłowodowe) 

    ► zgodne z art. 29 ust. 1 pkt. 19a Prawa budowlanego (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 290),

- projekty wykonawcze

    ► zgodne z art. 5 ust. 1 Rozporządzenia ministra infrastruktury (Dz.U.2004.2002.2072),

- projekty linii telekomunikacyjnych

    ► zgodne z art. 29 ust. 1 pkt. 20a Prawa budowlanego (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 290),

- projekty budowlane kanalizacji kablowej (mikrokanalizacji),

    ► zgodne z art. 29 ust. 1 pkt. 20b Prawa budowlanego,

- projekty budowlane przyłączy telekomunikacyjnych

    ► zgodne z art. 29 ust. 1 pkt. 20 i art. 29a Prawa budowlanego,

- projekty budowy kanałów technologicznych, usunięcia kolizji istniejących sieci telekomunikacyjnych

    ► zgodne z art. 29 ust. 2 pkt. 12a Prawa budowlanego, oraz z art. 39 Ustawy o drogach publicznych, a także

    Rozporządzeniem z dn. 21 kwietnia 2015 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne

- projekty radiowe i radiokomunikacyjne

    ► zgodne z art. 29 ust. 2 pkt. 15 Prawa budowlanego,

- instalacji wewnątrzbudynowych

    ► zgodne z art. 29 ust. 1 pkt. 27 Prawa budowlanego, oraz megaustawą (Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675),

- projekty techniczne dzierżawy infrastruktury telekomunikacyjnej

    (np. ROI Orange) i energetycznej (np. linii napowietrznych Tauron),

- uzyskanie decyzji administracyjnych

    ► zgodnie z art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2016 r. poz 23).

NADZORY

KONTAKT

 

 

- nadzory inwestorskie w branży telekomunikacyjnej

    ► zgodne z art. 12 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 290),

- pełnienie funkcji kierownika budowy, kierownika robót budowlanych

    ► zgodne z art. 12 ust. 1 pkt. 2 Prawa budowlanego (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 290),

- nadzoru nad wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych

    ► zgodne z art. 12 ust. 1 pkt. 3 Prawa budowlanego (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 290),

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych

    ► zgodne z art. 12 ust. 1 pkt. 5 Prawa budowlanego (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 290).

 

 

Biuro Projektowo Wykonawcze Telpro

mgr inż. Sławomir Machowiak

(pełne uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń)

 

 

 

 

 

 

m. Jarocin, woj. wielkopolskie

tel. 503565857

mail: machowiak.slawomir@gmail.com

 

NIP: 6171477002

 

 

Wykonuję projekty budowlane i wykonawcze

- rurociągów, kanalizacji kablowych, linii światłowodowych, przyłączy telekomunikacyjnych

- systemów antenowych telefonii komórkowej

- dzierżawy kanalizacji Orange ROI

- przebudowy kolizji telekomunikacyjnych

 

 

Sprawuję funkcje kierownika robót telekomunikacyjnych 

(posiadam pełne uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej do projektowania i kierowania bez ograniczeń
spełniające warunki zamówień publicznych oraz odpowiednie doświadczenie, uzyskanie uprawnień w 2012r.)

 

 

Zapraszam  ►

 

BIURO PROJEKTÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH

START

PROJEKTY

NADZORY

KONTAKT

GALERIA

kontakt